1.3.3. Żywienie dzieci z chorobami wątroby

Wątroba pełni kluczową rolę w przemianach energetycznych, zachowaniu równo­ wagi w stanie odżywienia i wchłaniania oraz metabolizmie różnych składni­ ków odżywczych.

Zachodzą w niej m.in. przemiany:

 • węglowodanów: nadmiar glukozy, dostarczonej z przewodu pokarmo­ wego, przekształca się w glikogen – cukier zapasowy, który uwalnia glu­ kozę w przypadku spadku jej stężenia we krwi; ponadto wątroba wytwa­ rza glukozę z aminokwasów glukogennych w procesie glukoneogenezy, np. w przypadku wyczerpania się zapasów glikogenu;
 • białek: wątroba syntetyzuje większość białek osocza (poza białkami odpornoś­ ciowymi); z nadmiaru aminokwasów wytwarza glukozę i kwasy tłuszczowe;
 • tłuszczów: rozkłada lipidy do kwasów tłuszczowych; z kwasów tłuszczo­ wych wytwarza lipoproteiny, fosfolipidy, cholesterol i związki ketonowe; przekształca węglowodany i białka w tłuszcze;
 • witamin: przekształca prowitaminy dostarczone z pokarmem w ich aktywne postacie, np. karoten w witaminę A;
 • bilirubiny, która powstaje z hemu w wyniku naturalnego obumierania i roz­ padu krwinek czerwonych i która w wyniku przemian zachodzących w wątro­ bie zostaje przekształcona w postać rozpuszczalną w wodzie (bilirubina bez­ pośrednia, związana z glukuronianem), tak aby mogła zostać wydalona do dróg żółciowych.

Ponadto wątroba pełni rolę magazynu witamin: A, D, E, B12 i C oraz żelaza i miedzi.

Inną funkcją wątroby jest wydzielanie żółci, wytwarzanej przez hepatocyty, nie­ zbędnej w procesie trawienia i wchłaniania tłuszczu. Istotną czynnością wątroby jest także jej funkcja odtruwająca, w tym synteza mocznika z amoniaku.

Ciężkie choroby wątroby, zarówno o ostrym, jak i przewlekłym przebiegu, mogą prowadzić do niewydolności wielonarządowej i mieć poważny negatywny wpływ na wzrastanie i rozwój dziecka, i to również w odległej perspektywie.

Niedożywienie jest zjawiskiem częstym u dzieci z przewlekłymi chorobami wątroby i może dotyczyć nawet 50–80% chorych. Choć ciężkie ostre zapalenia wątroby lub piorunujące zapalenia wątroby dotyczą często uprzednio dobrze odżywionych dzieci, to jednak w krótkim czasie mogą stać się przyczyną nawet znacznego niedożywienia.

Szczególnie narażone na niedobory białkowo­energetyczne są niemowlęta, jednak postępy w opiece i żywieniu tych dzieci są w stanie znacząco zmniej­ szyć to zagrożenie. Patofizjologię niedożywienia w chorobach wątroby pod­ sumowuje tabela 1.
 

Tabela 1. Patofizjologia niedożywienia w chorobach wątroby

Redukcja przyjmowanej energii
Anoreksja

 • Zaburzenia wchłaniania tłuszczów
 • Niedobory kwasów żółciowych
 • Nadciśnienie wrotne
 • Niesmaczne jedzenie

Niewłaściwa podaż substratów
Zaburzony metabolizm azotowy

 • Redukcja zapasów glikogenu
 • Ujemny bilans azotowy (białkowy)

Zwiększone zapotrzebowanie
Duży wydatek kaloryczny
Zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu i IGF­1
Oporność na insulinę


Zasadniczą przyczyną niedożywienia u dzieci z ostrymi, jak i przewlekłymi scho­ rzeniami wątroby jest niechęć do jedzenia (anoreksja) i związane z nią zmniej­ szone przyjmowanie pokarmów. Dodatkowym czynnikiem jest towarzysząca nadciśnieniu wrotnemu hepatosplenomegalia mogąca dodatkowo sprzyjać zaburzeniom wchłaniania składników pokarmowych. Towarzyszące puchlinie brzusznej ograniczenia płynowe oraz ograniczenia dietetyczne mogą nasilać niechęć do jedzenia i dodatkowo nasilać niedobory energetyczne w diecie dziecka.

W przewlekłych schorzeniach wątroby metabolizm węglowodanów ulega istot­ nemu zaburzeniu. Zmniejszone magazyny glikogenu mogą sprzyjać hipogli­ kemii w okresach nawet stosunkowo krótkiego głodzenia. Hipoglikemii sprzy­ jać może także hiperinsulinizm.

Zaburzeniu ulega także przemiana białek i aminokwasów. Synteza białek osoczo­ wych (albuminy), w tym czynników krzepnięcia, ulega systematycznej redukcji. Dochodzi także do zaburzenia proporcji między aminokwasami aromatycznymi (arginina, histydyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, tryptofan i treonina) AAA metabolizowanymi w wątrobie (wzrost stężenia) a rozgałęzionymi (leucyna, izoleucyna i walina) BCAA metabolizowanymi w mięśniach (spadek). Ta dys­ proporcja narasta proporcjonalnie do uszkodzenia wątroby. Wykazano także wzmożony katabolizm białek mięśniowych. Wszystko to prowadzi do zaników mięśniowych, hiperamonemii, hipoalbuminemii, hipoglikemii, hipolipidemii i redukcji krążących trójglicerydów z powodu nadmiernego ich katabolizmu jako alternatywnej drogi uzyskiwania energii.

We wszystkich przewlekłych schorzeniach wątroby dochodzi do różnie nasilo­ nej redukcji syntezy i wydzielania kwasów żółciowych (najsilniejszej w cho­ lestazie), co w konsekwencji prowadzi do upośledzonego upłynniania przez kwasy żółciowe tłuszczu w postaci miceli dwu­ i monoglicerydów i upośle­ dzonego ich transportu przez błonę komórkową do enterocytu. W chorobach wątroby nie ulega natomiast upośledzeniu wchłanianie średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCT), gdyż nie wymagają one upłynnienia przez kwasy żółciowe i mogą być bezpośrednio, bez resyntezy, transportowane do krąże­ nia wrotnego i być wykorzystywane w wątrobie do oksydacji lub resyntezy trójglicerydów. W skrajnych przypadkach zaburzeń w wydzielaniu żółci nawet 50% długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, LCPUFA oraz rozpuszczalnych w tłuszczach witamin nie ulega wchłonięciu, podczas gdy witaminy rozpusz­ czalne w wodzie oraz MCT mogą być wchłaniane nawet w 95%, pomimo cięż­ kiej cholestazy. Wchłanianie tłuszczów może być także upośledzone na skutek nadciśnienia wrotnego.

Szczególnie niekorzystne skutki zaburzeń wchłaniania tłuszczów, a zwłaszcza LCPUFA (kwas arachidonowy, dokozaheksaenowy – DHA), grożą zwłaszcza małym niemowlętom, ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na LCPUFA w okresie rozwojowym oraz upośledzoną funkcję wątrobowych desaturaz.

Jeśli chodzi o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to w przypadku choles­ tazy noworodkowej do niedoboru tych witamin może dojść już po 6–12 tygo­ dniach życia. Niedobór witaminy D może być dodatkowo spowodowany, poza zaburzeniem wchłaniania, upośledzoną hydroksylacją wątrobową witaminy D w pozycji 25.

Dzieci z przewlekłymi chorobami wątroby, pomimo wysokiego stężenia hor­ monu wzrostu, na skutek upośledzonej syntezy wątrobowej mają obniżoną syntezę IGF­1 oraz białka go transportującego, a na dodatek wrażliwość komó­ rek na GH spada, stąd m.in. zaburzenia wzrastania u tych dzieci.

Dzieci z zawansowaną przewlekłą chorobą wątroby (ale także i ostrą) znajdują się w stanie hipermetabolizmu, stąd ich zapotrzebowanie energetyczne wzra­ stać może nawet do 140% zapotrzebowania należnego dzieciom zdrowym.

Niedobory żelaza, cynku i selenu mają złożony mechanizm, jednak kluczową rolę (poza stratami) odgrywa obniżone spożycie.

Konsekwencje niedoborów pokarmowych oraz wchłaniania składników pokar­ mowych i ich główne przyczyny zebrano w tabeli 2.
 

Tabela 2. Objawy kliniczne i przyczyny najczęstszych problemów żywieniowych w chorobach wątroby

Składnik żywieniowy

Objawy

Przyczyny

Białko

Zahamowanie rozwoju, w tym motorycznego, zaniki mięśniowe

Puchlina brzuszna lub obrzęki obwodowe

 

Koagulopatia Encefalopatia wątrobowa

Niedożywienie białkowo­energetyczne, zaburzenie syntezy insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF­1)

Spadek syntezy albumin ze spadkiem ciśnienia onkotycznego

Zaburzenie syntezy czynników krzepnięcia Zaburzony metabolizm aminokwasów aromatycznych

Tłuszcze

Biegunka tłuszczowa, niedobór niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (rumień), niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (patrz niżej) Hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia (żółtaki)

Zaburzone wchłanianie jelitowe, zmniejszone przyjmowanie niezbędnych kwasów tłuszczowych

 

Upośledzone oczyszczanie wątroby z tłuszczu

Węglowodany

Hiperglikemia Hipoglikemia głodowa

Insulinooporność prowadząca do zaburzonej syntezy glikogenu wątrobowego i mięśniowego.

Zmniejszone gromadzenie glikogenu

w komórkach wątrobowych z wtórną ich dysfunkcją

Witamina A

Ślepota zmierzchowa, degeneracja siatkówki, kseroftalmia (z. suchego oka), upośledzone wzrastanie, hiperkeratoza

Zaburzone wchłanianie jelitowe

Witamina D

Krzywica, osteoporoza, miękkość kości czaszki, zniekształcenie przynasad, nieza­ rastanie ciemiączka przedniego, złamania samoistne

Spadek wchłaniania jelitowego i wątrobowej 25­hydroksylacji

Witamina E

Obwodowa neuropatia, ataksja, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzone wchłanianie jelitowe

Witamina K

Koagulopatia, krwawienia (m.in. z nosa), choroby kości

Zaburzone wchłanianie jelitowe

Minerały

Niedobory żelaza, cynku, miedzi, selenu, wapnia

Zaburzone wchłanianie jelitowe

Cynk

Acrodermatitis (zapalenie skóry obwodowych części kończyn), anoreksja, upośledzone wzrastanie

Zaburzone wchłanianie jelitowe


Niedożywienie u dzieci z przewlekłymi chorobami wątroby, a zwłaszcza tymi przebiegającymi z cholestazą, jest zjawiskiem częstym i wymaga zarówno sys­ tematycznej oceny, jak i maksymalnego przeciwdziałania, choćby po to, aby dziecko w możliwie najlepszym stanie mogło dotrwać do transplantacji wątroby. Wskaźniki antropometryczne przydatne w ocenie stopnia odżywienia w scho­ rzeniach wątroby przedstawia tabela 3. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ich wartość w ocenie dzieci poniżej 1. roku życia jest niewielka.
 

Tabela 3. Antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia u dzieci z chorobami wątroby

Ostre niedożywienie

Niedobór masy do wzrostu

Obniżona grubość fałdu tłuszczowego w okolicy mięśnia trójgłowego lub obwodu środkowej części (mięśni) ramienia

Przewlekłe niedożywienie

Obniżony wzrost w stosunku do wieku

Ciężkie niedożywienie

< 2 odchylenia standardowe poniżej średniej

< 3 percentyla


Wskazania do terapii żywieniowej

Głównym celem terapii żywieniowej jest zapobieganie i leczenie niedożywie­ nia poprzez prawidłową podaż energii i azotu do syntezy białek, przywrócenie równowagi aminokwasowej w surowicy krwi oraz zapobieganie niedoborom witamin i mikroelementów, aby móc zapewnić dziecku prawidłowe wzrasta­ nie i rozwój.

Szczególnie narażone na niedożywienie są dzieci:

 • < 2. roku życia z ciężką cholestazą (bilirubina > 4 mg%),
 • z postępującą chorobą wątroby, jak atrezja dróg żółciowych i rodzinne cho­ lestazy wewnątrzwątrobowe,
 • w końcowym etapie niewydolności wątroby i oczekujące na transplantację,
 • z puchliną brzuszną i nawracającymi krwawieniami z żylaków przełyku.

Metody i strategie wsparcia żywieniowego

Zapotrzebowanie energetyczne może być znacznie większe niż szacunkowe średnie zapotrzebowanie (Estiamted Average Requirements – EARs) i sięgać 140–200%. Początkowo pokrycie takiego zapotrzebowania może nie być zbyt trudne, gdyż może się ograniczyć do zwiększonej podaży np. zwykłych miesza­ nek do żywienia niemowląt. Z czasem staje się to możliwe tylko poprzez podaż preparatów przemysłowych o zwiększonej gęstości kalorycznej i zawierają­ cych znaczny odsetek MCT (30–70% tłuszczu całkowitego); zwłaszcza dotyczy to chorych z biegunką tłuszczową.

Przykładowe preparaty przedstawia tabela 4.

LCPUFA powinny stanowić powyżej 10% szacunkowego zapotrzebowania energetycznego.
 

Tabela 4. Wybrane preparaty do żywienia dzieci z chorobami wątroby

Preparat

Kcal/100 ml

Białko (g)

Tłuszcze (% MCT)

Sód (mmol)

NNKT

(omega-6:omega-3)

Pregestimil

68

1,9

55

1,26

10:1

Peptijunior

67

1,8

50

0,9

7:1

Caprilon

66

1,5

75

0,8

7,5:1

General plus

102

2,4

32

0,7

4:1

Infantrinipeptisorb

100

2,6

50

1,1

4,18:1


Białko powinno być podawane w dawce 3–4 g/kg/dobę (min. 1–2 g/kg/dobę), a BCAA powinny stanowić 10% białka całkowitego.

Węglowodany powinny być podawane głównie w postaci polimerów glu­ kozy i jako węglowodany złożone w dawce 15–20 g/kg/dobę (40–60% energii).

Jeśli takie postępowanie nie przynosi rezultatu, trzeba rozważyć karmienie przerywane lub ciągłe drogą sondy dożołądkowej z zastosowaniem prepara­ tów o odpowiedniej gęstości i składzie. Oczywiście, trzeba uwzględnić ryzyko związane ze stosowaniem sondy u chorych z żylakami przełyku. Taką strategię postępowania, w zależności od sytuacji, przedstawia rycina 1.

Ryc. 1. Wspomaganie żywieniowe w przewlekłych schorzeniach wątroby


Podaż witamin i minerałów zapew- niająca równowagę w cholestazie

Podaż witamin i minerałów zapewniającą równowagę, zwłaszcza w cholestazie, przedstawia tabela 5.
 

Tabela 5. Podaż witamin i minerałów zapewniająca równowagę w cholestazie

Składnik

Postać

Dawka

Witamina A

Płynna witamina A

5000–25000 jm/dobę

Witamina D

Witamina D

200–1000 jm/dobę lub 50 ng/kg

Witamina E

Rozpuszczalne w wodzie preparaty witaminy E (TPGS, tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate)

50–400 jm/dobę jako TPGS

Witamina K

Witamina K1

2,5–5 mg/dobę co 2–3 dni

Cynk

Siarczan cynku

1 mg/kg/dobę

Wapń

Wapń elementarny

25–100 mg/kg/dobę

Fosfor

Elementarny fosfor

25–50 mg/kg/dobę


Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia z chorobą wątroby (≈ 1300 kcal)

Posiłek

Potrawa/produkty

Ilość na jedną porcję (gramy/miary domowe)

Sposób przygotowania

I śniadanie

Kasza manna z musem z brzoskwini

 • brzoskwinia
 • mleko spożywcze (1,5% tłuszczu)
 • kasza manna

 

 • 85 g (1 x sztuka)
 • 250 g (1x szklanka)
 • 36 g (3 x łyżka)
 1. Zagotuj mleko, dodaj kaszę i gotuj, aż zgęstnieje.
 2. Brzoskwinię obierz ze skórki, zmiksuj.
 3. Wylej kaszę na talerz, polej musem brzoskwiniowym

II śniadanie

Kisiel jabłkowy

 • jabłka prażone (bez cukru)
 • skrobia ziemniaczana
 • woda

 

 • 120 g (6 x łyżka)
 • 25 g (1 x łyżka)
 • 250 g (1 x szklanka)
 1. Jabłko umyć, pokroić, zalać wodą, zagotować pod przykryciem. Następnie przetrzeć przez sitko.
 2. Skrobię ziemniaczaną rozpuścić w połowie szklanki przegotowanej ostudzonej wody.
 3. Resztę wody doprowadzić do wrzenia, dodać rozpuszczoną skrobię oraz jabłka. Gotować, aż kisiel zgęstnieje

Obiad

Zupa ziemniaczana

(przepis na 3 porcje, zjedz 1 z 3 porcji)

 • ziemniaki
 • skrobia ziemniaczana
 • pietruszka, liście
 • jogurt naturalny (2% tłuszczu)
 • marchew
 • oliwa z oliwek

 

 

 • 280 g (4 x sztuka)
 • 25 g (1 x łyżka)
 • 18 g (3 x łyżeczka)
 • 40 g (2 x łyżka)
 • 45 g (1 x sztuka)
 • 20 g (2 x łyżka)
 1. Obrane ziemniaki i marchew pokrój na drobniejsze części. Gotuj, aż będą miękkie.
 2. W kubku wymieszaj jogurt ze skrobią i 3 łyżkami zupy. Dolej do zupy i dopraw całość przyprawami, dodaj oliwę.
 3. Zmiksuj blenderem na krem.
 4. Wyłóż zupę do miseczki, posyp natką pietruszki.

 

Duszona pierś z kurczaka w warzywach

 • mięso z piersi kurczaka (bez skóry)
 • marchew
 • olej rzepakowy
 • groszek zielony
 • kasza jęczmienna, perłowa

 

 

 • 50 g (0,5 x porcja)
 • 45 g (1 x sztuka)
 • 10 g (1 x łyżka)
 • 30 g (2 x łyżka)
 • 30 g (2 x łyżka)
 1. Mięso pokrój w kostkę, a marchewkę w słupki.
 2. Na oleju zeszklij marchewkę. Dodaj przyprawy i pół szklanki wody.
 3. Dodaj mięso i zielony groszek. Gotuj przez ok. 15–20 minut.
 4. Podawaj z ugotowaną kaszą

Podwieczorek

Koktajl morelowy

 • jogurt naturalny (2% tłuszczu)
 • morele

 

 • 150 g (7 x łyżka)
 • 45 g (1 x sztuka)
 1. Pokrój owoce.
 2. Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze
Kolacja

Kanapki z twarogiem

 • chleb zwykły
 • ser twarogowy chudy
 • oliwa z oliwek
 • koper ogrodowy
 • 60 g (2 x kromka)
 • 100 g (0,5 x opakowanie)
 • 5 g (0,5 x łyżka)
 • 16 g (2 x łyżka)
 1. Ser wymieszaj z pokrojonym koperkiem i oliwą.
 2. Dopraw do smaku.
 3. Posmaruj chleb twarogiem

Przez cały dzień pić płyny ok. 1,6–1,7 litra.

Do picia woda źródlana lub naturalna woda mineralna – wody niskozmineralizowane, średniozmineralizowane, niskosodowe, niskosiarczanowe, herbaty ziołowe.

Wartość energetyczna: 1300 kcal Białko: 54 g
Tłuszcz: 35 g
Węglowodany: 200 g

Wapń: 700 mg liczony bez wody


Przykładowy jednodniowy jadłospis dla dzieci w 1.–3. roku życia z chorobą wątroby (≈ 1400 kcal)

Posiłek

Potrawa/produkty

Ilość na jedną porcję (gramy/miary domowe)

Sposób przygotowania

I śniadanie

Ryżanka

 • mleko spożywcze (1,5% tłuszczu)
 • ryż biały
 • banan

 

 • 125 g (0,5 x szklanka)
 • 60 g (4 x łyżka)
 • 120 g (1 x sztuka)
 1. Ryż ugotuj na wodzie. Dolej ciepłe mleko.
 2. Zjedz z bananem

II śniadanie

Jabłko pieczone

 • jabłko

 

Jogurt naturalny

 • jogurt naturalny (2% tłuszczu)

 

 • 150 g (1 x sztuka)   
 • 150 g (7,5 x łyżka)
 1. Umyj dokładnie owoc, zetrzyj na tarce na grubych oczkach.
 2. Piecz ok. 15–20 minut w piekarniku nagrzanym do ok. 160°C.
 3. Zjedz z jogurtem

Obiad

Zupa krem z marchewki

 • sok z cytryny
 • oliwa z oliwek
 • bulion warzywny (domowy)
 • ziemniaki
 • marchew

 

Ryba gotowana na parze z kasza jaglana, gotowana z pieprz czarny mielony

 • sól biała
 • koper ogrodowy z pietruszka, liście z brokuły
 • dorsz, świeży, filety bez skóry

 

 • 12 g (2 x łyżka)
 • 10 g (1 x łyżka)
 • 250 g (1 x szklanka)
 • 70 g (1 x sztuka)
 • 180 g (4 x sztuka)

 

 • 90 g (3 x łyżka)
 • 3 g (3 x szczypta)
 • 1 g (1 x szczypta)
 • 16 g (2 x łyżka)
 • 30 g (5 x łyżeczka)
 • 50 g (0,1 x sztuka)
 • 80 g (0,8 x porcja)

Przygotuj bulion warzywny (włoszczyznę ugotuj w dwóch szklankach wody). Ziemniaki i marchew obierz ze skórki, pokrój na kawałki, wrzuć do bulionu, gotuj do miękkości. Zmiksuj na krem. Na końcu dodaj oliwę z oliwek i sok z cytryny

 

 

 1. Dopraw rybę.
 2. Ugotuj rybę na parze razem z brokułem, pietruszką i koperkiem.
 3. Ugotuj kaszę jaglaną zgodnie z instrukcją

Podwieczorek

Pieczona dynia

 • dynia
 • oliwa z oliwek

 

 • 200 g (1 x porcja)
 • 10 g (1 x łyżka)
 1. Dynię pokrój w kostkę.
 2. Polej oliwą.
 3. Piecz ok. 10–15 minut w nagrzanym piekarniku, w temperaturze 180°C
Kolacja

Kanapka z wędliną i pomidorem

 • szynka z piersi kurczaka
 • chleb zwykły z masło ekstra z pomidor
 • pieprz czarny mielony
 • cebula
 • jogurt

Sok pomidorowy

 • sok pomidorowy
 • 30 g (2 x plasterek)
 • 60 g (2 x kromka)
 • 5 g (1 x łyżeczka)
 • 60 g (0,5 x sztuka)
 • 2 g (2 x szczypta)
 • 20 g (0,2 x sztuka)
 • 40 g (2 x łyżka)


   
 • 250 g (1 x szklanka)
 1. Chleb posmaruj masłem i obłóż wędliną.
 2. Pomidory pokrój w kosteczkę, dodaj posiekaną cebulę i wymieszaj z jogurtem. Dopraw.
 3. Zjedz kanapki z pomido...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem